REGULAMIN
Regulamin i warunki prowadzenia sprzedaży.
Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego GotoweReklamy.pl
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady i sposób realizacji produktów i usług poprzez sklep.
  2. Wstępnego zamówienia w Sklepie może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
  3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
  4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  5. Oficjalny kontakt między Sklepem a Klientem jest utrzymywany przy pomocy poczty elektronicznej, poprzez adres e-mail: oraz telefonii pod numerem:(+48)725 732 057, jednakże wszelkie ustalenia oraz zmiany, aby były wiążące muszą być potwierdzone stosownym e-mailem.
  6. Sklep realizuje wstępną wycenę produktów i usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej GotoweReklamy.pl, które po indywidualnych uzgodnieniach i akceptacjach mogą zostać zamówione.
  7. Realizacja zamówień jest prowadzona przez indywidualnych grafików , którzy po osobnych ustaleniach z klientem, w formie e-maila, realizuje i wystawia fv we własnym zakresie.
  8. Wszystkie ceny towarów prezentowane w sklepie są cenami brutto z naliczonym podatkiem VAT.
  9. Prezentowana oferta na stronach Sklepu nie jest stanem magazynowym, a przedstawione produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie.
  10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu i wycofania produktów ze sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez podania przyczyny.
  11. Produkty, wizerunki osób, postacie oraz projekty nie mogą być wykorzystywane przy różnego rodzaju medialnych kampaniach reklamowych o zasięgu krajowym.
 2. DEFINICJE
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.
  6. Regulamin - niniejszy dokument.
  7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa dostępna pod adresem: GotoweReklamy.pl.
  9. Sprzedawca - ustalony w ramach korespondencj z klientem grafik lub projektant prowadzący realizację zamówienia końcowego.
  10. Towar na zamówienie - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, wytworzone na indywidualne zamówienie Klienta, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
  11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  12. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  13. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  16. Zamówienie Indywidualne - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru na zamówienie.
 4. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA
  1. Zamówienia realizowane są na podstawie wygenerowanego przez Sklep formularza zamówienia oraz pisemnych ustaleń z Kupującym po uprzedniej, pisemnej akceptacji Kupującego.
  2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena ustalona w korespondencji meilowej po jej akceptacji przez obie strony. Kwoty podane w wycenie są kwotami orientacyjnymi.
  3. Umowa sprzedaży jest wiążąca tylko i wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sklep, wysłanym do Kupującego e-mailem, oraz spełnienia przez zamawiającego warunków zlecenia i jego pisemnej akceptacji zamówienia.
  4. Warunki jakie winien spełnić kupujący, w tym sposób płatności, sposób odbioru oraz termin realizacji zamówienia, są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju zamówienia i grupy klienckiej do jakiej należy Kupujący.
  5. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego oraz weryfikacji tożsamości kupującego, na etapie przyjmowania zamówienia, Sklep może odstąpić od przyjęcia zamówienia.
  6. W wypadku gdy pomiędzy Sklepem a kupującym nie została zawarta inna umowa określająca warunki współpracy, Kupujący rezygnując z zamówionego towaru, wykonanego NA ZAMÓWIENIE Kupującego, traci wpłaconą kwotę, która przechodzi na rzecz Sklepu.
  7. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, ich opisy, dane techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  8. Klient może składać Zamówienia w Sklepie poprzez:
  9. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy,
  10. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta).
  11. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  12. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie wyceny.
  13. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie wyceny. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  14. opisu przedmiotu Zamówienia,
  15. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  16. danych kontaktowych Klienta
  17. wybranego dokumentu sprzedaży
  18. wybranego sposobu dostawy
  19. wybranej metody płatności
  20. sposobu kontaktu ze Sklepem.
  21. W celu potwierdzenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja otrzymanych pisemnych ustaleń przesłanych dotyczących indywidualych cech zamówienia.
  22. Potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
  23. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane Potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Klienta. Zawiera ono indywidualny numer Zamówienia oraz wszystkie istotne jego elementy jak min: nazwę produktów, ich ilość i cenę, sposób płatności i dostawy. Załącznik tego e-maila zawiera również w formie pliku PDF: Regulamin Sklepu oraz gotowy Formularz odstąpienia od umowy, który Klient w razie chęci odstąpienia od umowy może wydrukować, wypełnić i odesłać.
  24. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia w celu potwierdzenia danych.
  25. Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez odesłanie przez Klienta na adres informacji o akceptacji regulaminu i prawa o odstąpieniu od umowy.
  26. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu.
  27. Sklep realizuje Zamówienia zarówno na produkty gotowe tj. Towary, ale również na produkty indywidualne zamówienie tj. Towary na zamówienie.
  28. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, oraz paragonu lub faktury VAT.
  29. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. TOWAR NA ZAMÓWIENIE.
  1. Towarem na zamówienie są wszystkie produkty wykonywane wg indywidualnych ustaleń dotyczących wielkości, treści, kolorów, sposobu wykonania oraz innych cech produktu ustalanych indywidualnie z Klientem..
  2. Towar na zamówienie określony w pkt. 1 jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb zamawiającego, a co za tym idzie, prawo odstąpienia od umowy w tych przypadkach nie przysługuje. Reguluje to pkt. 5c dział VII. Odstąpienia od umowy i Zwroty.
  3. Towary na zamówienie określone w pkt. 1 nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności z umową towaru zamówionego indywidualnie.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY.
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór ten jest wysyłany na adres poczty elektronicznej Klient jako załącznik w PDF do e-maila Potwierdzającego Zamówienie.
  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  6. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  7. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar na zamówienie, nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  10. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  11. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  13. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. TERMIN REALIZACJI ZLECEŃ
  1. Ze względu na prowadzenie sprzedaży produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czas realizacji zamówienia, ustalany jest indywidualnie z Kupującym przed potwierdzeniem zamówienia i zawarciem umowy.
 8. AKCEPTOWANE FORMY PŁATNOŚCI
  1. przelew - wpłata na konto :
   Maciej Rudnicki,
   bank: PKO BP oddział Wrocław ,
   konto: 40 1020 5226 0000 6402 0508 5842
   przelewem bankowym.
  2. Płatność on-line za pomocą serwisu Płatności24.pl
  3. Ustalona indywidualnie forma płatności.
 9. DOSTAWA
  1. Wszystkie produkty dostarczane do Nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub własnym transportem.
  2. Czas transportu nie jest wliczany w czas realizacji zlecenia.
  3. Zamówione towary zostaną dostarczone pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie od 1-4 dni w zależności od gabarytów przesyłki.
  4. Cena dostawy produktu jest wyliczana wstępnie przez sklep i zawiera koszty transportu oraz pakowania. 
  5. Sklep nie prowadzi sprzedaży sprzedaży bezpośredniej.
 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW I TOWARÓW NA ZAMÓWIENIE.
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Maciej Rudnicki, 50-304 Wrocław ul.Pasterska 2 lub email
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar czy Towar na zamówienie, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Należy go dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
  6. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych Towarów i Towarów na zamówienie. Producent ponosi odpowiedzialność na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 11. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  1. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje należy kierować na adres: 50-304 Wrocław ul.Pasterska 2 lub na email
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
  1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  3. jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Rejestracja Zleceniodawcy w serwisie GotoweReklamy.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
  2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Zleceniodawcę są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Nabywca zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
  3. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.
 15. POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"
  1. Na stronach sklepu używane są pliki "cookies". Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników.
  2. Pliki "cookies" pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika oraz umożliwiają wprowadzenie ułatwień w korzystaniu ze strony oraz zbieraniu informacji niezbędnych w prowadzeniu sprzedaży
  3. Pliki "cookies" mogą być standardowo zablokowane lub usunięte poprzez oprogramowanie używane do przeglądania stron internetowych w szczególności przez przeglądarki internetowe, poprzez zablokowanie w ustawieniach odpowiednich opcji.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów oraz wzory produktów a w szczególności projekty tablic, wzory graficzne, ozdobne, elementy projektowe oraz rozwiązania wizualne i techniczne są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
  2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd.
  3. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
  4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru (kolor, proporcje itp.).
  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.GotoweReklamy.pl

Polub nas na FaceBook'u
Serwisy internetowe
Logo Sklep GotoweReklamy.pl
Infolinia:
codziennie w godz.:
poniedziałek-piątek:
10.00-18.00
sobota:
11.00-17.00

Uwaga: Gdy prowadzamy montaż mogą nastąpić problemy z kontaktem telefonicznym. W takim przypadku prosimy o ponowny telefon w późniejszym terminie lub o e-mail.
Kontakt:
tel.:
(+48)725 732 057
e-mails:
Linki:
logo Alaner